Strona Główna
Oferta
Nasi klienci
Kontakt


Działając od 2004 roku, posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych z programów ogólnokrajowych oraz regionalnych. Kilkadziesiąt opracowanych przez nas projektów uzyskało dofinansowanie. Oferujemy opracowanie strategii pozyskania dofinansowania projektów i wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do następujących programów:


Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
- administracja publiczna,
- służby publiczne inne niż administracja,
- instytucje ochrony zdrowia,
- instytucje kultury, nauki i edukacji,
- duże przedsiębiorstwa,
- małe i średnie przedsiębiorstwa,
- organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji:
 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w tym:
  - wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł
    energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym.
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
 4. Infrastruktura drogowa dla miast.
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
  - wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego,
  - wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek
    diagnostycznych w zakresie chorób "aktywności zawodowej" i opieki nad matką i dzieckiem.
Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie:
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Program Polska Wschodnia 2014-2020

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- przedsiębiorstwa typu startup,
- ośrodki innowacji, jako animatorzy Platform startowych,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- PKP PLK S.A.
Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów
- Wsparcie dla osób do 35. roku życia chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej.
Działanie 1.2. Internacjonalizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
- Wsparcie na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  z makroregionu Polski Wschodniej.
Działanie 1.3. Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
- Wdrażanie innowacji przez MŚP - dotacje na projekty prowadzące do tworzenia innowacyjnych produktów
  bądź usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przez
  MŚP.
- Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych
  produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych
  dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
Działanie 1.4. Wzór na konkurencję
- Kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania wzornictwa, obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego
  oraz stworzenie strategii wzorniczej w celu wprowadzenia na rynek innowacji.
Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski
Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa
Działanie 3.1. Infrastruktura kolejowa

Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Program Inteligentny Rozwój 2014-2020

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
- przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP oraz start-up),
- jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
- instytucje otoczenia biznesu.
Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji:
 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
 3. Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji.
 4. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
 5. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.
 6. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
 7. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych.
Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie: http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:
- przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
- jednostki naukowe,
- państwowe organizacje kultury,
- organizacje pozarządowe.
Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji:
 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
 2. E-Administracja i otwarty rząd.
 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie, m.in.:
- jednostki administracji samorządowej i rządowej,
- organizacje pozarządowe,
- związki zawodowe i organizacje pracodawców,
- partnerzy społeczni.
Obszary wsparcia:
 1. osoby młode na rynku pracy
 2. poprawa efektywności wybranych polityk publicznych
 3. rozwój szkolnictwa wyższego
 4. innowacje społeczne
 5. rozwój współpracy ponadnarodowej;
 6. realizacja programów mobilności ponadnarodowej
 7. wsparcie dla obszaru zdrowia.
Docelowi adresaci projektów:
- osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 30 roku życia bez pracy, które nie uczestniczą
  w kształceniu lub szkoleniu,
- pracownicy administracji publicznej,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy,
- instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
- absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
- pracownicy systemu oświaty,
- placówki doskonalenia nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- kadry medyczne,
- społeczność romska,
- osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
- podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
- osoby chcące założyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
- szkoły i placówki oświatowe różnego typu,
- uczelnie i jednostki naukowe,
- osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
- osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego     ryzyka,
- osoby niesamodzielne, w tym starsze,
- pacjenci,
- partnerzy, w tym partnerzy społeczni oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i       pracowników.

Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie: http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/


Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

- Polska-Słowacja,
- Czechy-Polska,
- Polska-Saksonia,
- Brandenburgia-Polska,
- Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska,
- Południowy Bałtyk,
- Litwa-Polska,
- Polska-Białoruś-Ukraina,
- Region Morza Bałtyckiego,
- Europa Środkowa,
- Interreg Europa,
- INTERACT 2014-2020,
- URBACT III,
- ESPON 2020.

Szczegółowe informacje o trwających i planowanych konkursach znajdują się na stronie: http://www.ewt.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

- w zakresie przyjętym przez poszczególne województwa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach www:
woj. dolnośląskie http://rpo.dolnyslask.pl/
woj. kujawsko-pomorskie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo
woj. lubelskie http://rpo.lubelskie.pl/
woj. lubuskie http://rpo.lubuskie.pl/
woj. łódzkie http://www.rpo.lodzkie.pl/
woj. małopolskie http://www.rpo.malopolska.pl/
woj. mazowieckie http://www.funduszedlamazowsza.eu/
woj. opolskie http://rpo.opolskie.pl/
woj. podkarpackie http://www.rpo.podkarpackie.pl/
woj. podlaskie http://rpo.wrotapodlasia.pl/
woj. pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
woj. śląskie http://rpo.slaskie.pl/
woj. świętokrzyskie http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
woj. warmińsko-mazurskie http://rpo.warmia.mazury.pl/
woj. wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
woj. zachodnio-pomorskie http://www.rpo.wzp.pl/


Opracowujemy:
- wnioski o dotacje,
- biznesplany/studia wykonalności,
- analizy finansowo-ekonomiczne,
- analizy alternatywnych rozwiązań,
- analizy prawne projektów,
- analizy sytuacji finansowej podmiotu wdrażającego projekt,
- analizy instytucjonalne,
- analizy wrażliwości i ryzyka,
- plany rozwoju eksportu.

Rozliczamy projekty, które uzyskały dofinansowanie z ogólnokrajowych i regionalnych programów operacyjnych.